O nas

Dom Dziecka w Wolicy mieści się od 1948 roku w budynku dworu wcześniej należącego do hrabiego Przyłęckiego. Usytuowany jest w malowniczym, zabytkowym parku, ze starym drzewostanem. 
Nasz Dom jest placówką socjalizacyjną, przeznaczoną dla 28 wychowanków, w wieku od 10 do 18 roku życia, a po uzyskaniu zgody dyrektora do 25 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. 
Dom Dziecka w Wolicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Jasielskiego. 
Zapewniamy całodobową opiekę i wychowanie dzieciom tu przebywającym, do momentu usamodzielnienia. Dbamy, by dzieci miały odpowiednie warunki socjalno - bytowe, zgodnie z obowiązującymi standardami. Stwarzamy sytuacje, w których wychowankowie mają możliwość rozwoju intelektualnego, psychospołecznego i emocjonalnego. W naszym Domu organizowane są zajęcia kulinarne, sportowe, terapeutyczne, plastyczne i hobbystyczne. Dla naszych wychowanków prowadzimy również zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjno-wyrównawcze. Umożliwiamy wychowankom udział w zajęciach pozalekcyjnych, poza terenem placówki. Podejmujemy wszelkie dziąłnia zmierzające do przygotowania dziecka do samodzielnego życia.